Category Archives: Lập trình C++ qua bài tập thực tế (Phần 1)

Bài 1: Hiển thị nội dung lên màn hình

TÀI LIỆU 1. Hàm printf Hàm printf được định nghĩa trong thư viện stdio.h. Ở bài này, chúng ta chỉ tìm hiểu dạng chưa đầy đủ của hàm này. Cú pháp của nó như sau: printf(chuỗi điều khiển); Bên trong chuỗi điều khiển chứa 3 loại ký tự sau: + Các ký tự điều khiển. […]