Category Archives: Lập trình C++ căn bản

Bài 3: Khai báo biến, các kiểu dữ liệu trong C++

Biến là gì? Biến là đại lượng được đặt tên, dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Ví dụ:

Kết quả chương trình sẽ in ra là 200, đó là giá trị của a tại thời điểm chúng ta thực […]

Bài 2: Các khái niệm cơ bản

I. LÝ THUYẾT Từ khóa Từ khóa là những từ dành riêng cho ngôn ngữ lập trình được định nghĩa trước với ý nghĩa hoàn toàn xác định. Từ khóa thường được dùng để khai báo biến, định nghĩa các kiểu dữ liệu, định nghĩa ra các toán tử, các hàm và viết các câu […]

Bài 1: Chương trình Hello word

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích cách để tạo ra một chương trình đơn giản nhất trong C++. Đó là chương trình in ra dòng chữ “Hello word!”. I. Lý thuyết Ngay sau khi tạo một project mới trong Code::Blocks, file main.cpp của chúng ta đã có sẵn […]