Bài 1: Chương trình Hello word

Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi phân tích cách để tạo ra một chương trình đơn giản nhất trong C++. Đó là chương trình in ra dòng chữ “Hello word!”.

I. Lý thuyết

Ngay sau khi tạo một project mới trong Code::Blocks, file main.cpp của chúng ta đã có sẵn code của chương trình mà hôm nay chúng ta cần phân tích.

Bây giờ chúng ta thử build và run chương trình lên, màn hình hiện lên chữ “Hello word!” phải không? Đó là kết quả của những dòng lệnh có trên màn hình đó. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu làm sao nó ra được như vậy nhé!

Khai báo thư viện

Khai báo thư viện để làm gì?

Trong file main.cpp mà bạn vừa tạo, bạn hãy xóa thử dòng đầu tiên: #include <iostream> rồi nhấn build and run thử xem. Buuùm! kết quả là không chạy được phải không, bạn nhìn xuống tab Build message nó có thông báo lỗi rằng ‘cout’ was not declared in this scope – có nghĩa là cái hàm cout đó không được khai báo trong file này. Tại sao? bởi hàm cout là hàm được gọi từ thư viện iostream. Thư viện là nơi chứa các hàm đã được viết sẵn để khi viết code chúng ta chỉ cần khai báo thư viện và sử dụng các hàm của thư viện đó.

Cú pháp khai báo thư viện như sau:    #include <abcd> hoặc #include “abcd” (trong đó: abcd là tên của thư viện cần khai báo).

Đến mỗi bài học thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn những thư viện cần phải khai báo.

Using namespace std là gì?

Dịch nôm na ra thì dòng đó có nghĩa là sử dụng không gian tên “std”. Nghe cũng hơi hiểu ra rồi đấy phải không? Bây giờ các bạn thử xóa dòng đó đi rồi build and run xem! Nó sẽ thông báo lỗi rằng cout was not declared in this scope (hàm cout chưa được khai báo).Bởi vì hàm cout thuộc namespace std nên mình phải viết là tôi đang sử dụng namespace std. Tại vì có thể tồn tại nhiều hàm cout trong thư viện đó, hoặc ở các thư viện khác trong đống thư viện mà chúng ta khai báo, hay cũng có thể là chúng ta tự viết một hàm cout trong file code của mình. Bây giờ mình viết cout thì nó làm sao mà biết mình đang gọi đến hàm nào? Chính vì vậy mà namespace được sinh ra để có thể cho máy tính hiểu được chúng ta đang gọi hàm cout nào. Các khái niệm và tính chất về namespace còn khá dài, chúng ta cũng có thể tạo ra một namespace nhưng trong bài này thì mình chỉ cần hiểu được vậy thôi.

int main() là sao?

Mặc định khi chúng ta chạy chương trình thì nó sẽ lần lượt thực hiện những dòng lệnh nằm bên trong cặp dấu ngoặc nhọn của hàm có tên là main nhé (có IDE dùng được void main() nhưng hầu hết các IDE đều không cho sử dụng void main(), thôi thì chúng ta cứ để int main() và dòng lệnh cuối cùng là return 0 đi).

Lệnh in ra màn hình

Bên trong cặp dấu ngoặc nhọn của hàm main, chúng ta chỉ thấy 2 dòng lệnh. Trong đó, dòng lệnh return 0 thì sẽ không có tác động đến hoạt động của chương trình. Còn dòng lệnh cout << “Hello word!” << endl sẽ ra lệnh cho chương trình in ra dòng chữ “Hello word!” rồi xuống dòng (endl là ký tự xuống dòng trong C++).

Cú pháp của câu lệnh in là: cout << <Nội dung> << <Nội dung> << <Nội dung> << ……..  (n lần).

Sau khi chạy chương trình, các nội dung được phân cách bởi “<<” sẽ được nối vào nhau.

Nếu nội dung mà chúng ta muốn in là một văn bản tự viết thì nó cần phải đặt trong cặp dấu ngoặc kép.

Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng hàm printf() của thư viện stdio.h để in các dữ liệu ra màn hình.

Ví dụ:

Hãy thử viết chương trình như sau rồi chạy và xem kết quả.

Lưu ý

  • Cuối mỗi câu lệnh thì bạn cần phải viết dấu “;” thì chương trình mới có thể biên dịch được.
  • Bạn cần phải build rồi mới run để chạy chương trình (hoặc click vào biểu tượng build and run).

 

II. Bài tập

Bài 1:

Viết chương trình in ra lời giới thiệu bản thân bạn gồm họ và tên, ngày sinh, quê quán (mỗi thông tin viết trên 1 dòng).

Bài 2:

Chương trình sau có chạy được không? Tại sao?

Bài 3:

Chương trình sau có chạy được không? Tại sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *